Poslať Štv Jan 13, 2011 5:30 pm

Hodnotenie výučby študentami za zimný semester 2010/2011

Ústav informatiky PF UPJŠ oznamuje, že v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách §70 ods. 1 písm. h, poskytuje študentom možnosť vyjadriť sa ku kvalite výučby a k učiteľom, prostredníctvom anonymnej ankety. Do ankety sa môžu v termíne do 13.1.2011 do 20.2.2011 zapojiť všetci študenti UPJŠ, ktorí v ZS akademického roku 2010/2011 absolvovali aspoň jeden predmet, ktorý je ponúkaný Ústavom informatiky PF UPJŠ. Anketa je elektronická a je dostupná v AiS2 -> Administratívny systém -> Dotazník - vyplnenie, vyhodnotenie.

Pokyny pre vyplnenie ankety:

1. Otvoriť anketu (anketa_uinf) označením riadka a kliknutím na tlačidlo "Vyplniť anketu".

2. Vyplniť otvorenú anketu:
* Učiteľa vybrať zo zoznamu učiteľov na predmete (prípadne doplniť ďalšieho vyučujúceho).
* Zvlášť sa hodnotia rôzne formy výučby (prednáška, cvičenie, ...).
* Po zodpovedaní otázky prejsť na ďalšiu otázku k zobrazenému predmetu (Ďalšia otázka <- ->).
* Po zodpovedaní všetkých otázok prejsť na ďalší predmet (Ďalší predmet/spôsob vyučby <- ->).
* Navigačné tlačidlá na prechod medzi otázkami a predmetmi sú umiestnené v spodnej časti okna.
* Respondent sa môže rozhodnúť, či zodpovie najprv všetky otázky za daný predmet alebo jednu otázku za všetky predmety, prípustné sú aj ďalšie kombinácie.

3. Uloženie ankety:
Študent po vyplňovaní môže anketu uložiť s možnosťou zmeny, t. j. neskôr sa môže vrátiť a upraviť odpovede (tlačidlo "Ukončiť aplikáciu" -> v zobrazenom okne s upozornením kliknúť na "Nie") . Alebo môže anketu uložiť definitívne, bez možnosti následnej korekcie (tlačidlo "Ukončiť aplikáciu" -> v zobrazenom okne s upozornením kliknúť na "Áno").

Plná anonymita je zabezpečená len pri definitívne uložených anketách. Pri ankete uloženej s možnosťou opravy existuje z prirodzených technických dôvodov väzba medzi študentom a dočasnými odpoveďami. ÚINF však nebude túto väzbu využívať na identifikáciu odpovedí konkrétnych študentov.
Lorem ipsum dolor sit amet.