Poslať Uto Feb 01, 2011 1:18 am

Právne aspekty informatiky - modifikovaný obsah

Ústav informatiky PF UPJŠ oznamuje, že po dohode s doc. JUDr. Jánom Husárom, CSc., garantom predmetu KOPaHP/PAI/09 - Právne aspekty informatiky, bol oproti minulému akademickému roku modifikovaný obsah predmetu tak, aby viac zodpovedal potrebám študentov informatiky. Sylabus predmetu je nasledovný:
 1. Úvod do práva
  • Pojem právo, verejné a súkromné právo
  • Norma, druhy noriem
  • Právne skutočnosti a právne normy
  • Právne úkony a ich náležitosti
 2. Úvod do obchodného práva
  • Podnikanie, základné imanie, obchodné meno, obchodné tajomstvo
  • Živnosť, druhy živnosti
  • Obchodné spoločnosti - verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť
  • Obchodné záväzkové vzťahy
  • Založenie, vznik, zrušenia a zánik obchodnej spoločnosti
 3. Elektronický obchod
  • Elektronický obchod, druhy elektronického obchodu
  • Poskytovanie služieb informačných spoločností
  • Zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických zariadení
  • Medzinárodná spolupráca v elektronickom obchode
  • Ochrana spotrebiteľa v elektronickom obchode
 4. Autorské právo
  • Dielo
  • Rozmnoženina
  • Autor
  • Počítačový program
  • Spätný preklad počítačového programu
  • Databáza
  • Licenčná zmluva
  • Zmluva o vytvorení počítačového programu
 5. Elektronický podpis
  • Elektronický podpis/ Zaručený elektronický podpis a ich právne účinky
  • Prostriedky realizácie elektronického podpisu (Digitálny podpis, PKI)
  • Podpisovanie a overovanie elektronického podpisu
  • Certifikát/ kvalifikovaný certifikát
  • Časová pečiatka
  • Certifikačná autorita/akreditovaná certifikačná autorita/registračná autorita
  • Zákon o elektronickom podpise
  • Smernica o elektronickom podpise
 6. Právne aspekty Internetu a poskytovatelia internetových služieb
  • Internet a jeho právne postavenie
  • Prevádzkovatelia a poskytovatelia internetových služieb
  • Elektronické komunikácie
  • Reklama/spam
  • Kyberpriestor
  • Internet a práva autorov
  • Internetové prehliadače
 7. Doménové mená
  • Doménové meno (pojem, funkcie, právna povaha doménových mien, delenie),
  • Registrácia a správa domén (SK-nic)
  • Medzinárodné aspekty doménových mien
  • Doménové spory
  • Doménové špekulácie (Cybersquatting)
  • UDRP – jednotná procedúra riešenie doménových sporov
  • DNS, DNSsec, IPv4, IPv6
 8. Ochrana osobných údajov
  • Spracovanie osobných údajov
  • Informačné systémy (registrácia, evidencia)
  • Bezpečnostný projekt (zámer, smernica)
  • Cezhraničný styk
  • Ochrana osobných údajov v prostredí Internetu (monitorovanie sieťovej prevádzky, sociálne siete, chat ...)
 9. Trestnoprávne aspekty IT
  • Počítačové (softvérové) pirátstvo
  • Počítačová kriminalita
  • Porušovanie autorských a priemyselných práv
  • Warez
  • peer-to-peer siete
  • Internetová kriminalita

Uvedený predmet si v rámci upresňujúceho zápisu môžu dodatočne zapísať tak študenti študijného programu Informatika, ako aj ďalších študijných programov.

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
riaditel ÚINF