Poslať Sob Dec 15, 2012 9:31 pm

Koniec výučbovej časti semestra

Nesplnenie povinného minima za písomky a testy počas semestra
Tento týždeň uzavrel zber bodov v časti "testy a písomky počas semestra" (= desaťminútovky + polsemestrálny praktický test). Povinné minimum je 30 bodov (zo 70 bodov). I napriek možnosti splniť toto minimum cez opravný polsemestrálny test vznikla nemalá skupinu ľudí, ktorí povinné minimum nesplnili a teda majú z PAZ1a v súlade s podmienkami hodnotenia automaticky známku FX. Problém s akoukoľvek hranicou je ten, že je striktná. A možno niektorí, ktorí to s PAZkom myslia vážne, sa ocitli tesne pod touto hranicou. Tak ako minulé roky, aj tento rok v prípade záujmu bude ponúknutá akcia "Zlý deň". Pôjde o možnosť písať 2 opravné desaťminútovky. Táto akcia (ak bude záujem) sa uskutoční až koncom skúškového. Ak totiž niekto nesplní minimum zo záverečného praktického testu, nemá zmysel pre neho opravovať desaťminútovky. Zároveň sa zdá byť rozumná dolná hranica pre možnosť účasti na tejto akcii 25 bodov získaných počas semestra.

Hodnotenie výučby
Tak ako každý rok, aj tento rok sa pokračuje v tradícii interných dotazníkov k výučbe predmetu PAZ1a. Oproti minulým rokom je dotazník zredukovaný len na slovné hodnotenia. Po skúsenosti z predošlých dvoch rokoch nepredpokladám veľkú účasť (verím, že to je len preto, že si študenti šetria svoje hodnotenia na celofakultné hodnotenia a nie preto, že im je úplne jedno, ako prebieha výučba). Dotazník: http://web.ics.upjs.sk/paz1a/Dotazniky/PAZ1a